ช่วงอายุประชากรจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ รองจากขอนแก่น ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 เชียงใหม่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,746,840 คน แบ่งเป็นชาย 847,521 คน หญิง 899,319 คน โดยผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,601,801 คน คิดเป็นร้อยละ 91.69 ของประชากรทั้งหมด ที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย บุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือ ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย

จำนวนประชากรในจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีจำนวน 1,601,801 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 772,741 คน หญิงจำนวน 829,060 คน มีอายุตั้งแต่น้อยกว่า 1 ปี จนถึง มากกว่า 100 ปี โดยประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 59 อยู่ในช่วงอายุ 26 – 65 ปี และในช่วงอายุนี้ ผู้ที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีจำนวนมากถึงร้อยละ 16.33 กลุ่มช่วงอายุ 26 – 65 ปี จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอีก 5 ปี หากอัตราการเกิดของประชากรยังมีจำนวนไม่มากพอ

จำนวนประชากรเชียงใหม่

ข้อมูลจากระบบสถิติการลงทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่าเชียงใหม่มีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นอันดับ 3 รองจากนครราชสีมาและกรุงเทพฯ โดยมีจำนวนผู้สูงวัยคิดเป็นร้อยละ 16.39 ของประชากรในจังหวัด อาจเป็นเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศดี ส่งผลให้มีประชากรจำนวนมากเลือกที่จะมาใช้ชีวิตบั้นปลาย ทำให้จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งผู้สูงอายุที่เป็นชาวเชียงใหม่และผู้สูงอายุจากต่างถิ่น รวมถึงผู้สูงอายุชาวต่างชาติจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สหรัฐอเมริกา และชาวยุโรปจากหลายประเทศ กว่า 5,200 คน โดยส่วนใหญ่เข้ามาพักแบบระยะยาว

ปัจจุบันประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น เห็นได้จากการที่ผู้คนส่วนใหญ่สนใจในกิจกรรมการออกกำลังกายต่างๆ อาทิ การปั่นจักรยาน วิ่งมินิมาราธอน วิ่งตามสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ การเล่นโยคะ หรือการเข้าฟิตเน็ต สถานให้บริการด้านการออกกำลังกายก็มีให้บริการเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับระบบสาธารณสุขที่พัฒนาก้าวหน้า ส่งผลให้ผู้คนมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นอีก 8.8 ปี โดยผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ย 71.8 ปี และผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 80.6 ปี ภายใน 17 ปี นับจากปี พ.ศ.2561

ธุรกิจประเภทต่างๆต่างเตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัยของเชียงใหม่ อาทิ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่เน้นให้บริการแก่ผู้สูงวัยมากขึ้น การให้บริการของสถานบริการสุขภาพ เงื่อนไขและประเภทของหลักประกันสุขภาพ การให้บริการขนส่งสาธารณะ อาหารเพื่อสุขภาพ คอร์สออกกำลังกาย หรือการให้บริการดูแลผู้สูงวัย ฯลฯ

อ้างอิงข้อมูลจากระบบสถิติการลงทะเบียน กรมการปกครอง

หน่วยงานบริการสุขภาพในเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีพื้นที่กว่า 20,107 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับ 2 รองจากนครราชสีมา มีจำนวนประชากร 1,746,840 คน (ข้อมูล ณ ปี 2560) มากเป็นอันดับ 5 รองจากขอนแก่น ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น 86.87 คน/ตร.กม. จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองประมาณร้อยละ 60 ของประชากรในจังหวัด

เชียงใหม่ มีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ มี 25 อำเภอ แต่เดิมเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และจะมีจำนวนมากในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 20.43 องศาเซลเซียส โดยช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวที่ยังไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศหนาวเย็นอาจจะไม่สบายได้ ควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ

แน่นอนว่าเชียงใหม่ มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 2 และมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จำนวนสถานพยาบาลหรือหน่วยงานบริการสุขภาพต้องมีให้เพียงพอกับความต้องการของคนในพื้นที่และพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อถึงคราวจำเป็น ในปี 2558 เชียงใหม่มีจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลีนิคเอกชน ฯลฯ กว่า 421 แห่ง (ไม่นับรวมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ) และอาจมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่นิยมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางของสถานพยาบาลแต่อย่างใด

จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ จำแนกตามประเภท

สถานพยาบาลเชียงใหม่

แหล่งที่มาของข้อมูล
: DGA ผู้จัดทำข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข