หน่วยงานบริการสุขภาพในเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีพื้นที่กว่า 20,107 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับ 2 รองจากนครราชสีมา มีจำนวนประชากร 1,746,840 คน (ข้อมูล ณ ปี 2560) มากเป็นอันดับ 5 รองจากขอนแก่น ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น 86.87 คน/ตร.กม. จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองประมาณร้อยละ 60 ของประชากรในจังหวัด

เชียงใหม่ มีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ มี 25 อำเภอ แต่เดิมเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และจะมีจำนวนมากในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 20.43 องศาเซลเซียส โดยช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวที่ยังไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศหนาวเย็นอาจจะไม่สบายได้ ควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ

แน่นอนว่าเชียงใหม่ มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 2 และมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จำนวนสถานพยาบาลหรือหน่วยงานบริการสุขภาพต้องมีให้เพียงพอกับความต้องการของคนในพื้นที่และพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อถึงคราวจำเป็น ในปี 2558 เชียงใหม่มีจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลีนิคเอกชน ฯลฯ กว่า 421 แห่ง (ไม่นับรวมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ) และอาจมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่นิยมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางของสถานพยาบาลแต่อย่างใด

จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ จำแนกตามประเภท

สถานพยาบาลเชียงใหม่

แหล่งที่มาของข้อมูล
: DGA ผู้จัดทำข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top